ผลงานของสถาบันแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม

 

1. การศึกษาวิจัยและพัฒนา

สถาบันแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมได้ทำการศึกษา วิจัยและพัฒนาแบบฝายขึ้นมาเรียกว่า “ฝาย มข.2527” เป็นแบบฝายที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศของประเทศไทย การก่อสร้างไม่ยุ่งยาก ค่าก่อสร้างไม่แพง

 

weir1  weir2


2. ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ

สถาบันแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมได้มีโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศทางด้านการพัฒนาแหล่งน้ำหลายโครงการด้วยกัน

 

ปี พ.ศ.
ชื่อโครงการ
หน่วยงาน
สนับสนุนเงินงบประมาณ
2525 – 2526 โครงการสำรวจน้ำเค็มในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก มูลนิธิฟอร์ด
2528 – 2529 โครงการระบบชลประทานขนาดเล็ก มูลนิธิฟอร์ด
2529 – 2530 โครงการฝายประชาอาสา รัฐบาลนิวซีแลนด์
2530 – 2531 โครงการประเมินโลหะหนักและเชื้อโรคในฝน IDRC
2530 – 2531 โครงการระบบทรัพยากรน้ำเกษตรกรรมสำหรับการพัฒนาชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ USAID
2530 - 2532 โครงการสำรวจศักยภาพการพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินสำหรับชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ USAID ผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา มข.
2530 – 2532 โครงการจัดการสภาพแวดล้อมอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก USAID ผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา มข.
2530 – 2532 โครงการอุทกวิทยาสำหรับพื้นที่นา USAID
2530 – 2537 โครงการประชาอาสาพัฒนาแหล่งน้ำในชนบท ไทย – เยอรมัน CDG - SEAPO
2530 – 2535

โครงการศึกษาและพัฒนาการมีส่วนร่มของเกษตรกรในโครงการชลประทานขนาดเล็ก ภาคตะวันออกฉียงเหนือ

มูลนิธิฟอร์ด
2532 – 2533 โครงการสำรวจภาคสนามการตกตะกอนหน้าฝายและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ USAID ผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา มข.
2532 – 2534 โครงการจัดการลุ่มน้ำขนาดเล็ก ไทย – นิวซีแลนด์ รัฐบาลนิวซีแลนด์
2532 – 2534 โครงการฆ่าเชื้อโรคในน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ CIDA
2533 – 2534 โครงการบ่อเจาะประชาอาสา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
2553 - 2554 Development of a Sustainable Water Resource Management Systemunder consideration of the Water-Footprint-Concept for the HuaySaiBart River Basin Karlsruhe Instiute of Technology ประเทศเยอรมนี

3. การบริการวิชาการ

ในด้านบริการวิชาการ สถาบันแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมมีบุคลากรพร้อมทั้งคุณวุฒิและประสบการณ์ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือนอกคณะเพื่อมาร่วมให้การบริการ โดยงานที่รับเป็นที่ปรึกษาได้แก่งานการศึกษาทางด้าน

  1. อุทกวิทยาน้ำผิวดินและใต้ดิน
  2. การพัฒนาแหล่งน้ำ
  3. การแก้ปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง
  4. ระบบชลประทาน
  5. การพัฒนาระบบ GIS/MIS
  6. การแก้ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ.
ชื่อโครงการ
หน่วยงาน
สนับสนุนเงินงบประมาณ
2534 การศึกษาสภาพแวดล้อมเบื้องต้น โครงการเขื่อนผามอตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการลุ่มน้ำโขง
2535 – 2536

โครงการจัดทำแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและให้การปรึกษาจังหวัดในการจัดทำแผน

สำนักเลขานุการคณะกรรมการการพัฒนาชนบทแห่งชาติ
2536 โครงการวิจัยผลกระทบและแนวทางฟื้นฟูลำน้ำ พอง – ซี – มูล อันเกิดจากปัญหาน้ำเนาเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุสาหกรรม กระทรวงอุสาหกรรม
2536 – 2537 โครงการศึกษาข้อมูลและศักยภาพการพัฒนาลุ่มน้ำมูล และลุ่มน้ำซี สำนักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาต
2536 – 2539 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดคลองผันน้ำคูฟ้า-เซบาย กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
2538 - 2540 โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาแหล่งน้ำระดับไร่นาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมชลประทาน
2537 - 2538 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักงานพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำทั่วประเทศ กรมชลประทาน
2540 - 2543 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำและการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบท่อส่งน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
2547 - 2548 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการในพื้นที่ อ.หนองเรือ อ.ภูเวียง และ อ.บ้านฝาง อบจ ขอนแก่น
ก.พ.-มี.ค. 2553 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาแหล่งน้ำสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัทขอนแก่นกรีนพาวเวอร์จำกัด
พ.ค.-ก.ย. 2553

โครงการศึกษากำหนดเขตพื้นที่ตามความเหมาะสม (Zoning)
การผลิตภาคเกษตรจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
2554 โครงการระบบเครือข่ายน้ำในพื้นที่วิกฤตน้ำ 19 พื้นที่ SEATEC
2556 โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
2556 โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
2556 โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
2556 โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
2556 โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการจังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม
2557-2558 โครงการสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสมโครงการศึกษาแผนพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่างจังหวัดอุดรธานีและหนองคาย กรมชลประทาน
2559-2560 โครงการศึกษาการปรับปรุงองค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
พ.ค.61-ต.ค.61 โครงการศึกษาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
2561-2562 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการใช้ที่ดินต่อปริมาณน้ำท่าและปริมาณตะกอนในลุ่มน้ำพอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2562-2564 การศึกษาศักยภาพการเก็บกักน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

  

 
ฝาย มข. 27

 

 

 

Additional information