ประวัติความเป็นมาของสถาบันแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม

           สถาบันแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดิมชื่อว่าสำนักพัฒนาแหล่งน้ำก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2522 ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์ฝึกอบรมบุคคลากรในการปฏิบัติงานพัฒนาแหล่งน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใหญ่ที่สุดและเป็นแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งการให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน และมีการพัฒนาเรื่อยมาจนเปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบัน
           เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่ประสบกับภัยแล้งและภัยน้ำท่วมเกือบทุกปี ประชาชนได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนทั้งในเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร ในบริเวณที่ราบลุ่มก็จะประสบกับปัญหาน้ำท่วม ทำให้ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกรต้องมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ลำบาก ไม่มีน้ำเพียงพอสำหรับการทำการเกษตร ผลผลิตที่ได้จะขึ้นอยู่กับฟ้าฝนที่ตกเป็นหลัก อาชีพเกษตรกรจึงเป็นอาชีพที่มีรายได้ที่ไม่แน่นอน เป็นอาชีพที่อยู่ในฐานะยากจนตลอดมา นอกจากนั้นแล้วการเจริญเติบโตของชุมชนเมือง การเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวของอุตสาหกรรม ทำให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากมาย มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ทำให้สภาพสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปและอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมมากขึ้น มีปัญหาทางสิ่งแวดล้อมตามมามากมาย เช่น ปัญหาน้ำเน่าเสีย ปัญหาตะกอน เป็นต้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาเหล่านี้และถือเป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะของสถาบันการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้ก่อตั้งสถาบันแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเพื่อเป็นที่ทำการศึกษาค้นคว้า วิจัย ทดลอง พัฒนา เผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมและการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
           พ.ศ. 2527-2535 สถาบันฯ เป็นที่รู้จักของหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัย และการพัฒนาทางด้านแหล่งน้ำจากหลายประเทศ เช่น รัฐบาลเยอรมัน รัฐบาลนิวซีแลนด์ และมูลนิธิฟอร์ด จากสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
          พ.ศ. 2535–2541 สถาบันฯ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยเป็นที่ปรึกษาโครงการต่างๆให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
          มิถุนายน พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน สถาบันแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งให้การสนับสนุนงานวิจัยแก่นิสิต นักศึกษาทั่วไป โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา ร่วมกันเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรี
ให้ความสนใจคู่มือการสร้างฝายมาตรฐาน มข. 2527
ของสถาบันแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมและแนวทางการสร้างฝาย

นโยบาย

                ดำเนินการและส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีงานทางด้านแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม ให้มีรูปแบบที่เหมาะสมกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อความก้าวหน้าในเชิงวิชาการและสามารถนำไปใช้งานในการแก้ไขปัญหาของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลทางด้านแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม
  2. เพื่อศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม
  3. เพื่อให้บริการวิชาการทางด้านแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม
  4. เพื่อเป็นแหล่งสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ
  5. เพื่อเป็นศูนย์การฝึกอบรม ทางด้านการจัดการน้ำ การจัดการลุ่มน้ำ

Additional information