2. ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ

สถาบันแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมได้มีโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศทางด้านการพัฒนาแหล่งน้ำหลายโครงการด้วยกัน

 

ปี พ.ศ.
ชื่อโครงการ
หน่วยงาน
สนับสนุนเงินงบประมาณ
2525 – 2526 โครงการสำรวจน้ำเค็มในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก มูลนิธิฟอร์ด
2528 – 2529 โครงการระบบชลประทานขนาดเล็ก มูลนิธิฟอร์ด
2529 – 2530 โครงการฝายประชาอาสา รัฐบาลนิวซีแลนด์
2530 – 2531 โครงการประเมินโลหะหนักและเชื้อโรคในฝน IDRC
2530 – 2531 โครงการระบบทรัพยากรน้ำเกษตรกรรมสำหรับการพัฒนาชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ USAID
2530 - 2532 โครงการสำรวจศักยภาพการพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินสำหรับชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ USAID ผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา มข.
2530 – 2532 โครงการจัดการสภาพแวดล้อมอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก USAID ผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา มข.
2530 – 2532 โครงการอุทกวิทยาสำหรับพื้นที่นา USAID
2530 – 2537 โครงการประชาอาสาพัฒนาแหล่งน้ำในชนบท ไทย – เยอรมัน CDG - SEAPO
2530 – 2535

โครงการศึกษาและพัฒนาการมีส่วนร่มของเกษตรกรในโครงการชลประทานขนาดเล็ก ภาคตะวันออกฉียงเหนือ

มูลนิธิฟอร์ด
2532 – 2533 โครงการสำรวจภาคสนามการตกตะกอนหน้าฝายและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ USAID ผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา มข.
2532 – 2534 โครงการจัดการลุ่มน้ำขนาดเล็ก ไทย – นิวซีแลนด์ รัฐบาลนิวซีแลนด์
2532 – 2534 โครงการฆ่าเชื้อโรคในน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ CIDA
2533 – 2534 โครงการบ่อเจาะประชาอาสา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
2553 - 2554 Development of a Sustainable Water Resource Management Systemunder consideration of the Water-Footprint-Concept for the HuaySaiBart River Basin Karlsruhe Instiute of Technology ประเทศเยอรมนี

Additional information